znak Blazice
1359 - 2019

POVINNÉ INFORMACE


Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

1. Oficiální název

OBEC BLAZICE

2. Důvod a způsob založení

Obec Blazice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem oddělení místní části Blazice od obce Bystřice pod Hostýnem dne 1.ledna 1993.
Činnost obce se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění.

Obec Blazice:
 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Řídí se zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. 

3. Organizační struktura

Seznam organizací:
 • Myslivecké sdružení Hrabina 
4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Blazice
Blazice 70
768 61 Blazice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obec Blazice
Blazice 70
768 61 Blazice

4.3 Úřední hodiny

středa 17.00 - 19.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

pevná linka: 573 388 025
mobilní telefon: 605 043 744

4.5 Čísla faxu

není

4.6 Adresa internetové stránky

www.blazice.cz

4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:
 • zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny info@blazice.cz
 • zasláním datové zprávy do datové schránky obce bnsb5r6
 • osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

Všeobecná pravidla elektronického podání:

1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinnen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


3. Pokud by obci bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
*.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
*.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
*.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
*.odt (dokument OpenOffice Writer)
*.ods (dokument OpenOffice Calc)
*.odp (dokument OpenOffice Impress)
*.rtf (textový standard RTF-DCA)
*.txt (prostý text)
*.pdf (dokument Adobe Acrobat)
*.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
*.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

2. Maximální velikost datové zprávy:
Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


3. Kontrola datové zprávy:
Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

4.8 Další elektronické adresy

starosta@blazice.cz


4.9 Datová schránka

bnsb5r6

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 1483097349
Kód banky: 0800

6.

47930292

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Vyhlášky a předpisy

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Blazice

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o místním poplatku ze psů

8.2 Rozpočet

Střednědobý výhled rozpočtu obce Blazice na období 2019-2024
Rozpočet 2019
Rozpočtové opatření č.4/2018
Rozpočtové opatření č.3/2018

Rozpočtové opatření č.2/2018

Rozpočtové opatření č.1/2018
Rozpočtové opatření č.4/2017

Rozpočtové opatření č.3/2017
Rozpočet 2018
Střednědobý výhled rozpočtu 2018-2023
Rozpočtové opatření č.2/2017

Rozpočtové opatření č.1/2017

Rozpočet 2017
Rozpočet 2016

Rozpočet 2015
Rozpočet 2014
Rozpočtový výhled 2014-2019
Rozpočet 2013


9. Žádosti o informace

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají
 • ústně – v kanceláři úřadu
 • písemně – osobně v kanceláři úřadu nebo poštou na adresu úřadu
Obecní úřad Blazice
Blazice 70
76861 Blazice
 
 
 • e-mailem: info@blazice.cz
 • elektronickým podáním: info@blazice.cz
 • telefonicky na tel. čísle: 573 388 025
 • datovou schránkou: bnsb5r6

Úřední hodiny

středa  17:00 - 19:00


10. Příjem žádostí a dalších podání

Obecní úřad Blazice
Blazice 70
768 61 Blazice

tel: 573 388 025
info@blazice.cz

Žádosti o poskytnutí informace podává žadatelo ústně, písemně nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení (telefon, e-mail, datová schránka).

Písemné žádosti o poskytnutí informace doručené osobně podává žadatel na obecním úřadě.
Jiná podání (žádost, stížnost, návrh, podnět či jiné dožádání) žadatel může podat písemně na obecním úřadě nebo zaslat poštou.

11. Opravné prostředky

Obecní úřad Blazice
Blazice 70
768 61 Blazice

tel: 573 388 025
info@blazice.cz


12. Formuláře

Formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě Blazice

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 227/2000 Sb. O elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 200/1990 Sb. O přestupcích
zákon č. 183/206 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 137/2006 Sb. O veřejných zakázkách

14.2 Vydané právní předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořizováním kopií a technických nosičů dat a odesíláním informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

16.2 Výhradní licence

V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2017
Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014


Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Poskytnuté informace

r.2017
Poskytnutí kopií smluv na dodávku elektřiny a plynu, dokument 1, dokument 2, dokument 3, dokument 4, dokument 5
Sdělení-Problémy se škodlivými ptáky

Sdělení-smluvní vztahy k zpětnému odběru obalů

Dotazník Českomoravská světelná s.r.o.
Sdělení-nákládání s odpady
Sdělení-investiční akce 2017

r.2016
Sdělení stavů bankovních účtů + poslední darovací smlouva 

r.2015:
Zákony, práv. předpisy - vyplněný odpovědný dotazník
Investice - sdělení

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

http://www.rzp.cz/
http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik
© 2019 všechna práva vyhrazena - obec Blazice, mapa webu, RSS aktualit
realizace: w-software.com